Merkez Hakem Kurulu

Ayrıntılar
 

Yusuf Namoğlu
Başkan
Metin Tokat

        


Bedri Dölkeleş
 Erol Ersoy

        


  Alican Lakot

  


Murat Ilgaz
Kadir Tozlu
Serdar Tatlı

    


 Ahmet Erdoğan

Merkez Hakem Kurulu Hakkında

MHK, TFF Başkanı'nın teklifi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanan bir başkan ile sekiz üyeden oluşur. MHK, kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. MHK Talimatı ve TFF mevzuatında belirtilen diğer görevlerin ifası için gereken sıklıkta salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde MHK Başkanı'nın oyu iki oy sayılır. Bölgesel Hakem Kurulu başkanları, kendi bölgeleriyle ilgili dosyalarda, oy veremezler.

MHK'nin tüm sekretarya hizmetleri, Hakem İşleri Müdürlüğü tarafından Genel Sekreterliği'ne bağlı ilgili birimler ile işbirliği içinde yürütülür.

MHK'nin görev ve yetkileri 

a) FIFA, UEFA veya TFF tarafından organize edilen veya izin verilen her türlü futbol, futsal, plaj futbolu ve HiF müsabakaları için ilgili statü ve talimatlar uyarınca gerekli hakem, yardımcı hakem, gerektiğinde dördüncü hakem, gözlemci ve mentörleri doğrudan veya ilgili kurullar aracılığıyla atamak,
b) FIFA H, FIFA YH, Bn. FIFA H, Bn.FIFA YH, Futsal FIFA H ve Plaj FIFA H adaylarını belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
c) Profesyonel hakem kadrosuna alınacak veya kadrodan çıkartılacak hakemleri belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
d) Profesyonel Bölge Eğitimcilerini belirleyerek Yönetim Kurulu onayına sunmak,
e) Hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin kadrolarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
f) Hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve belirlenen ihtiyaç doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak,
g) Hakemlik geliştirme programını uygulamak,
h) UEFA Hakem Konvansiyonu üyeliğinin devamı için her türlü tedbir ve kararı almak,
i) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'na ilişkin uyuşmazlık ve itirazlar hakkında tavsiye niteliğindeki kararlarını ve hukuki sonuç yaratabilecek diğer hususlar ile ilgili görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
j) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'ndaki değişiklik ve yenilikler hakkında futbolun tüm paydaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak,
k) BHK üyeleri ile İHK'leri atamak ve görevden almak,
l) Hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilere yönelik talimat ve diğer düzenleyici işlemleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
m) Disiplin soruşturması gerektirecek durumlarda, hakem, yardımcı hakem, gözlemci, mentör ve eğitimciler hakkında gerekli incelemenin yapılması için ilgili belgeleri disiplin müfettişlerine iletmek,
n) Hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla bir fon oluşturmak ve yardımlaşma sandığı işlemlerini yürütmek,
o) Üyeleri arasında görev bölümü yaparak, Eğitim ve Planlamadan Sorumlu Üye, Mentör ve Yetenekli Hakemlerden Sorumlu Üye ile Gözlemcilerden Sorumlu Üye üyeleri belirlemek.
p) Profesyonel müsabakalarda görevlendirilmiş olan gözlemcileri, müsabakanın oynanacağı ilde umut vadeden hakemleri izlemek üzere görevlendirmek.

   
ata7.jpg
   

Ziyaretçi Girişi  

   

44 ziyaretçi ve bir üye çevrimiçi

  • a.kadirbuldu
   
© Alkan PARSAK